L’impacte econòmic de la crisi sanitària provocada pel covid-19 pot agreujar el risc de pèrdua de l’habitatge per part de moltes famílies de la ciutat per incapacitat de fer front al pagament de rendes de lloguer o quotes hipotecàries. Davant d’aquestes dificultats, l’Ajuntament de Mataró ha pres un seguit de mesures tenint en compte el marc legal actual i per protegir el dret fonamental d’accés a un habitatge digne. Aquestes són les mesures principals:

  • L’empresa municipal PUMSA bonificarà en un 30 % el lloguer per a aquelles famílies que tinguin un habitatge del parc públic que puguin acreditar una disminució del seus ingressos com a resultat de la situació generada pel COVID-19. La bonificació, amb caràcter excepcional, té una durada de 4 mesos que van des d’abril fins al juliol. La bonificació haurà de sol·licitar-se per mitjà de l’Oficina Local d’Habitatge o en el correu electrònic pumsa@pumsa.cat mentre aquesta romangui sense atenció presencial.
  • Estudiar per poder impulsar la creació d’un Servei d’Intermediació en Deutes d’Habitatge a Mataró per actuar preventivament en les situacions de risc de pèrdua de l’habitatge que sorgeixin a partir de l’impacte de la crisi sanitària provocada pel COVID-19.
  • Oferir informació, assessorament i suport en relació als recursos disponibles o en relació d’aquelles mesures que eventualment s’estableixin en matèria d’habitatge mitjançant el correu electrònic habitatge@ajmataro.cat i també  al telèfon mòbil 637 47 04 61, en horari de dilluns a divendres de 10 a 13 h (per consultes inajornables) o per mitjà de la bústia de veu.
  • Assegurar la col·laboració entre el Servei d'Habitatge, l’Oficina Local d’Habitatge de PUMSA, el Servei de Benestar Social i l' Oficina de Mediació, Civisme i Convivència per garantir la correcte atenció a les persones afectades per aquesta situació.
  • L’Ajuntament demana la solidaritat de les persones arrendadores i arrendatàries d’habitatges de lloguer privat a la ciutat perquè busquin acords que assegurin la continuïtat i de la viabilitat dels contractes de lloguer, amb la finalitat de la no pèrdua de l’habitatge.
  • Com a sisena mesura, l’Ajuntament sol·licita a la Generalitat de Catalunya i al Govern espanyol que habilitin de forma urgents mesures per pal·liar el risc de pèrdua de l’habitatge de persones que s’hagin vist afectades pels impactes econòmics de la crisi del COVID-19, en matèria de lloguer.

En aquesta línia, l’alcalde de Mataró, David Bote, i la regidora d’Habitatge i sòcia de govern, Sarai Martínez, han enviat una carta al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, on se li demana que reforci els instruments de suport al pagament del lloguer tant pel que fa als ajuts al pagament del lloguer com, especialment, a les prestacions econòmiques d’especial urgència per l’habitatge.