L'Ajuntament de Mataró han ordenat que totes les obres públiques municipals que s'hagin suspès pel coronavirus podran ampliar el seu termini un cop es reprenguin. La mesura es pren després de la suspensió pel decret d'alcaldia de 18 de març de 2020, i assenyala que aquelles obres que afecten a subministraments bàsics, com l'abastament d'aigua a la població, queden exemptes. El termini s’amplia mentre duri l’excepcionalitat que ha provocat la suspensió i fins que aquesta prestació es pugui reprendre.S'entén que la prestació es pot reprendre quan, havent cessat les circumstàncies o mesures que la vinguessin impedint, l'òrgan de contractació notifiqui al contractista la fi de la suspensió.

Què diu el decret

En el Decret del 18 de març del 2020 es posaven com a excepció no aturar les obres públiques que afectessin a serveis bàsics de subministrament com: aquelles iniciades per la companyia d’aigües i les noves derivades de possibles avaries d’aigua i clavegueram, per considerar-les d’especial necessitat per la ciutat.; i aquelles que pel seu caràcter bàsic estratègic l'òrgan de contractació decideixi mantenir la seva execució encara que sigui parcialment.

Recordar que l'ajuntament ha ajornat el pagament de tributs municipals fins que finalitzi l'estat d'alarma. Es concreten les mesures fiscals i econòmiques que afecten a les activitats comercials i empresarials de Mataró com l’exempció de la taxa de terrasses o l’exempció del preu públic de brossa comercial als establiments que hagin hagut d’aturar l’activitat, pel temps que hagin estat tancats.