Després de diversos anys sense sobresalts en aquest sentit, ja que els impostos, taxes i preus públics es mantenien congelats, de cara a l’any 2020 els mataronins s’hauran de gratar la butxaca. De mitjana, pagaran uns 48 euros més anuals, a causa dels increments generalitzats que patiran impostos i taxes com l’IBI, la brossa, o els guals. A això s’hi sumen les pujades que experimentaran la plusvàlua, les zones blaves, els aparcaments públics i la taxa de la grua. L’Ajuntament ho justifica per l’augment de les despeses previstes a la ciutat, tant en matèria d’inversions com de sous dels treballadors i de contractes amb empreses concessionàries, i pel descens dels ingressos. I asseguren que és un increment “assumible” pels mataronins, en una ciutat on la pressió fiscal, afegeixen, és més baixa que al conjunt del país. Des de l’oposició, però, ja han posat el crit al cel perquè ho consideren injustificat, i la reacció ciutadana, com a mínim al fòrum de debat que són les xarxes socials, no ha estat tampoc gaire positiva.

L’increment general dels tributs suposa que una família tipus, entesa com aquella que pagui IBI d’habitatge i d’aparcament, taxa de gual, brossa domiciliària, impost de vehicles i taxa de cementiris, passi a pagar l’any 2020 47,63 euros més respecte al 2019, per un total de 801,79 euros d’impostos i taxes municipals. La pujada principal es produeix en l’IBI, l’impost de béns immobles, el principal que gestiona un ajuntament i del qual n’extreu la major part d’ingressos. L’IBI grava el valor dels béns immobles de naturalesa urbana, rústica o de característiques especials, determinat per la catalogació del sòl que atorgui la Direcció General del Cadastre. De cara al 2020 s’incrementarà de mitjana un 8%, per la qual cosa el rebut mig residencial passarà de 441,84 a 477,13 euros. Amb aquesta mesura, l’Ajuntament espera ingressar 2,2 milions d’euros més a les arques municipals. 

Un altre impost que puja de manera notable és la taxa de brossa domiciliària, que s’incrementa en un 5,3%. Això implica que de mitjana les famílies pagaran 5,50 euros més per rebut anual. L’augment es deu, segons el consistori, a la necessitat de fer front a l’increment del cost del contracte amb l’empresa que presta el servei, que l’any 2020 augmentarà 290.000 euros. Més enllà d’IBI i brossa, també destaquen els augments que s’apliquen en l’IAE (l’Impost d’Activitats Econòmiques, que paguen les empreses que facturen més d’un milió d’euros) que s’apuja un 3,8%, amb la qual cosa el consistori espera ingressar 246.000 euros més. Pel que fa a l’ICIO, l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, es modifica el tipus de gravamen del 3,7 al 4%, de cara a augmentar els ingressos en un 6,15% i recaptar fins a 175.000 euros més.
Durant l’any en curs s’ha recaptat menys per aquest impost del que estava previst, segons l’Ajuntament, perquè hi ha promocions de pisos que no s’enllestiran fins a l’any vinent. En tot cas l’Ajuntament aprofita per augmentar l’impost que grava un sector com el totxo que en els darrers anys torna a estar en auge, després de prop d’una dècada de profunda crisi. 

Un altre dels principals increments es viurà en la plusvàlua, que és com es coneix l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. L’Ajuntament espera recaptar 600.000 euros més gràcies a l’aplicació d’un nou tipus impositiu del 18%, 2,5 punts per sobre de l’actual però per sota del 30% que preveu com a màxim la legislació actual. Cal recordar que aquest impost és el que grava un bé immoble com pisos, locals quan se’n fa una transmissió en forma de venda, herència o donació. 

Indicador de Zona Blava a Mataró.

Zones blaves, aparcament i grues
La pujada d’impostos, taxes i preus públics per al 2020 es deixarà notar especialment a l’hora de conduir. Més ben dit, d’estacionar el vehicle a la ciutat. Després de diversos anys amb els preus mantenint-se congelats, hi haurà un increment generalitzat. Per exemple, la zona blava pujarà un 6%. En zona blava ‘A’, el preu passa a ser de 3 cèntims el minut, respecte als 2,8 actuals. Pel que fa als aparcaments municipals (plaça de les Tereses, Parc Central, plaça Granollers i plaça de Cuba), els preus públics experimenten augments que van del 6 al 16%. Per exemple, aparcar al de plaça Granollers passarà a costar 2,07 euros l’hora, respecte als 1,79 euros actuals. Per últim, la taxa de la retirada de vehicles per grua s’augmenta en un 8%. L’impost de vehicles, en canvi, manté el tipus impositiu vigent.

Menys ingressos per impostos que la mitjana

  • IBI: 271 €/hab (Estat: 315,2 €/hab)
  • ICIO: 15,98 €/hab (Estat: 17,3 €/hab)
  • Plusvàlua: 46,29 €/hab (només Manresa el té més baix)

Els ingressos per IBI, ICIO i plusvàlua a Mataró se situen per sota de la mitjana catalana. Així ho ha fet públic l’Ajuntament en la presentació de l’Observatori Fiscal, una eina online accessible per a tothom conté dades bàsiques de renda personal i familiar. També realitza comparatives de fiscalitat respecte als 23 municipis de més de 50.000 habitants de Catalunya i respecte a les capitals de província espanyoles. El consistori ha anunciat una pujada generalitzada d’impostos de cara a l’any 2020. Quelcom que justifica, entre altres raons, pels ingressos menors dels previstos durant el passat any, que no li permeten fer front a l’augment de despeses que ha de fer front en matèria d’inversions necessàries i sous dels treballadors públics. L’observatori, segons les dades extretes pel propi Ajuntament, posa de manifest que els ingressos que obté l’Ajuntament a través dels principals impostos que controla són força baixos si es comparen amb municipis similars a Mataró.

Pel que fa a l’IBI, l’any 2017 els ingressos van ser 271 €/hab, per sota de la mitjana espanyola (315,2 €/hab). A nivell de Catalunya, la ciutat també se situa a la banda baixa dels 23 municipis catalans de més de 50.000 habitants. Santa Coloma de Gramenet (172,95 €/hab), Mollet del Vallès (223,23 €/hab), Badalona (224,18 €/hab), Sabadell (230,28 €/hab) i Terrassa (243,18 €/hab) són els únics municipis que van recaptar menys. En el cas de l’ICIO, els ingressos municipals van ser 15,98 €/hab, per sota de la mitjana espanyola (17,3 €/hab) i similar a la d’altres municipis catalans. Pel que fa a la Plusvàlua, dels 23 municipis catalans de més de 50.000 habitants, només Manresa té un tipus impositiu més baix que Mataró. El 2017, els ingressos municipals per aquest concepte van ser 46,29 €/hab.