L'Ajuntament de Mataró haurà de fer front a una despesa imprevista de 8,8 milinos d'euros durant el 2020. Es tracta del desajust pressupostari que s'estableix a l'escenari 2020-2023, i que ve motivat per uns ingressos menors dels previstos i d'un augment la despesa a la que haurà de fer front el consistori.

En concret, segons s'estableix en l'escenari pressupostari 2020-2023, el desajust arrriba causat per un dèficit d’1,6 M € en la previsió d’ingressos de conceptes com l’ICIO (Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres) i la PIE (Participació en els Impostos de l’Estat). També per l'augment de despeses, com ara el creixement de 2,7 M € la despesa de personal; la revisió d’alguns contractes que incrementaran els costos en 3,1 M € per la millora dels serveis i l’actualització de les condicions; una aportació d’1,5 M € a PUMSA per fer front a la devolució d’endeutament; i l’increment de les partides de seguretat, polítiques socials i la inversió per posar la ciutat al dia (asfaltat, voreres, enllumenat, arbrat, etc.)

Davant d'aquest escenari, l'Ajuntament ha decidit augmentar els ingressos a través de les ordenances fiscals, que implica un notable augment dels impostos de cara al 2020 (com ara l'IBI o la brossa). Alhora, s'ha engegat un pla de racionalització destinat a reduir la despesa municipal.