Desparasitar els animals de companyia és molt important per la seva salut i també per la dels amos. Els paràsits es poden allotjar tant externament com internament, i moltes vegades no donen cap mena de simptoma i no ens en adonem que poden estar parasitats, per tant és molt important portar una bona pauta de desparasitació que el nostre veterinari ja valorarà. Els paràsits interns per norma general els trobarem al budell de la nostra mascota i quan provoca simptomes, sobretot detectarem quadres de vòmits, diarrees i hemorràgies inclús podent provocar alteracions més greus.

A grans trets els paràsits interns poden ser o bé cucs plans (anomenats cestodes o tenies) i cucs rodons, fàcilment reconeguts quan són evacuats per l’animal via femtes. Per evitar que aquests paràsits siguin un perill per l’humà, a part d’una bona desparasitació cal unes mides higièniques bàsiques amb les quals es redueix el risc de contagi en una tant per cent elevadíssim.

Els paràsits externs

Els paràsits externs els trobem la majoria d’ells de forma visible en la pell i pèl del nostre animal, els més comuns són les puces, les paparres i els mosquits, tot i que també n’hi ha d’altres que són invisibles a l’ull humà i precisen de proves més específiques per a la seva detecció.

La paparra és un paràsit que s’adhereix a la pell de l’animal mentre li xucla sang, el problema ve perqué les paparres, a part de provocar picor e irritació a la pell,  poden transmetre malalties greus a la nostra mascota com ara ehrlichiosis canina i babesia, que sense una detecció temprana poden arribar a provocar la mort.La puça és un altre paràsit molt habitual que degut a la seva picada pot produïr coïssor i picor i arribar a generar alguna erupció cutànea de menor o major importància segons la intolerància de cada animal.

En els mosquits la importancia radica en el fet que poden ser portadors de malalties greus per el nostre animal, en aquest cas gos, i arribar a transmetre malalties com ara la leishmania i la dirofilaria. Sabent tot això, la desparasitació periòdica de les nostres mascotes ha de ser imprescindible durant la vida de l’animal, fent especial atenció al cadell ja que és quan tenen el sistema immune més compromès.

Tal pauta de desparasitació ja ens la farà saber el nostre veterinari, amb el producte i la dosis més adequada per cada animal. Són tractaments poc costosos i de fàcil aplicació que podem fer nosaltres mateixos a casa ja que habitualment són pastilles, pipetes cutànies o collars. A tot això,també cal afegir-li mantenir prevencions higièniques bàsiques.