Per a milers de famílies amb fills que han arribat a l’edat escolar o per a aquelles que els seus fills han de passar a  l’ensenyament secundari, ha començat el període de buscar l’escola o l’ institut més adients perquè els nois i noies en qüestió puguin rebre l’educació que els correspon com un dret indeclinable.

Per a molts dels pares o tutors afectats per aquesta circumstància, que de fet passa cada any en la nostra i altres societats, aquesta tria constitueix, no pas un problema, però sí una sana preocupació.

És de suposar, evidentment, que tothom vol el millor per a llurs fills. D’aquí la preocupació paterna esmentada.

De fet es pot triar el centre que es vol, sempre, però, dintre dels paràmetres que permet la normativa. No entrarem a comentar aquest fet. Dintre, però, les possibilitats de triar i ha una factors que el progenitors seria bo que consideressin.

En primer lloc, la qualitat d’educació i d’ensenyament que ofereix un centre determinat   més enllà de la instal·lacions materials de què pugui estar fornit. Cal posseir informació de primera mà.

Molts centres educatius han organitzat unes jornades de portes obertes  per mostrar el seu projecte d’educació. És una bona ocasió per fer-se càrrec de la capacitat organitzativa de l’escola i també per poder parlar amb els mestres i professors i disposar d’una informació directa.

Tant si s’ha visitat alguns centres con si no s’ha fet, seria bo de considerar, més enllà dels resultats acadèmics que es digui que han pogut assolir els alumnes, la qualitat global de la gestió educativa. Seria estimar el factor més important, sense oblidar que no hi ha cap nen ni cap nena que sigui iguals I tenir en compte la personalitat del futur alumne  en relació a les directrius i condicions  que ofereix el centre, no és pas una qüestió de més.

Totes les escoles i instituts han elaborat i posat a la pràctica un document anomenat Projecte Educatiu, en el qual es defineixen les grans línies d’educació que es volen impartir. No serà mai balder interessar-se per aquesta qüestió. I també per un altre aspecte prou important, el Projecte Lingüístic, que inclou el tractament de l’aprenentatge de les llengües del currículum. Aquest document és tant important com el primer. Tant, que algun pedagog destacat ha pogut afirmar que a tal tractament de la llengua a l’escola, tal escola.  Qualitat d’educació i un  bon tractament de la llengua esdevenen dos factors  inseparables.

Tot això no treu, que els pares mirin  els aspectes de funcionalitat familiar més propicis, sospesant-los, però, en segon terme.

I no oblidar que la bona tria d’una escola o d’un institut és important, però que la bona educació d’un centre depèn, i molt, de la implicació dels pares en aquesta tasca noble que és formar nous ciutadans per un país concret. I això  participant en el procés educatiu escolar i fent, de la mateixa llar, un veritable  lloc educatiu.